My Minigolf  MINIGOLF IS COMING HOME   ...skutočne môj minigolf 

OBCHODNÉ PODMIENKY » Slovenská republika
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu MyMinigolf

1. Základné údaje

Dodávateľ
Modré z nebe s.r.o., Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov u Prahy
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedeného Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 45582
Dodávateľ je platcom DPH.
IČ: 25052977
DIČ: CZ25052977
(ďalej len „dodávateľ“)

Kontaktné údaje
Telefón: 317 728 144
E-mail: vzorkovna@hlavolamy.cz
Na e-maily odpovedáme spravidla do 10 hodín, najdlhšie však do 2 pracovných dní
Číslo účtu pre bezhotovostné platby
108469994/0300 - ČSOB Benešov

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.myminigolf.cz/ je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.
Na objednanie zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru.
Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru.

Zrušenie objednávky
Zákazník i dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. Zaslanie tovaru

Pri tovare, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný zásielkovou službou, sa k vlastnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú iba na kúpne zmluvy uzatvárané pre prípad zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase prepravcom, obvykle do 1 – 5 pracovných dní od expedície objednávky, zákazník je však o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.
Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Českej republiky. Dopravu zaisťuje spoločnosť PPL. Cena dopravy sa zobrazí po pridaní vybraného tovaru do košíka. Zákazník si volí, či si praje dopravu zaistiť na dobierku (PPL) alebo či uprednostňuje osobný odber v Benešove.

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Cenu za tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzkarni dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.
Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.
Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru
Zákazník je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.
Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

4. Osobný odber tovaru

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzkarni rezervovaný.
Tovar je zákazníkovi v prevádzkarni dodávateľa rezervovaný počas 3 pracovných dní od výzvy na odber tovaru.
Zákazník má právo si tovar pred uzatvorením kúpnej zmluvy prezrieť.
V prípade osobného odberu tovaru v prevádzkarni dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

5. Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby

Záručná lehota a záručný list
Záručná lehota začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.
Záručná lehota je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za chybu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.
Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná lehota stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú lehotu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná lehota uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovar v priebehu záručnej lehoty chybu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej lehote právo na reklamáciu tovaru.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či e-mailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný na vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdenná.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 občianskeho zákonníka, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo dodávateľa na odstúpenie
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.
Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na e-mailovú adresu vzorkovna@hlavolamy.cz.
Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.
Pokiaľ už zákazník tovar dostal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzkarne dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.
V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.
Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a e-mailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.
Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať e-mailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu.
Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný na bezproblémové doručenie tovaru.
Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do klientskej sekcie.
Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na vzorkovna@hlavolamy.cz alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť.

OTIzNDI